Đào tạo đặc biệt/Liên kết quốc tế

TT Mã ngành Tên ngành/chuyên ngành Bằng cấp Thời gian đào tạo Khoa quản lý
1 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Kỹ sư 4 năm Kỹ thuật ô tô
2 7480201 Công nghệ Thông tin Cử nhân 4 năm Công nghệ thông tin