Danh mục 3 ngành đào tạo sau đại học

TT Mã ngành Tên ngành/chuyên ngành Bằng cấp Thời gian đào tạo Khoa quản lý
1 8520320 Kỹ thuật Môi trường Thạc sĩ 2 năm Môi trường
2 8850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Thạc sĩ 2 năm Môi trường
3 8420201 Công nghệ Sinh học Thạc sĩ 1.5 năm Công nghệ ứng dụng