Đào tạo tiến sĩ

TT Mã ngành Tên ngành/chuyên ngành Bằng cấp Thời gian đào tạo Khoa quản lý
1 9440301 Khoa học môi trường Tiến sĩ 3 năm Môi trường