Kiểm định theo MOET

TT Tên ngành/chuyên ngành Thời gian đánh giá/ kiểm định Kết quả đánh giá/công nhận Nghị quyết của Hội đồng ĐCLGD Công nhận đạt/không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Kỹ thuật xây dựng Tháng 3/2021 Đạt 90% số tiêu chí yêu cầu 33/NQ-HĐKĐCLGD ngày 27.4.2021 Đạt chuẩn 15/6/2021 15/6/2026

Kiểm định theo AUN

TT Tên ngành/chuyên ngành Thời gian đánh giá/ kiểm định Kết quả đánh giá/công nhận Công nhận đạt/không đạt

Giấy chứng nhận/công nhận

Ngày cấp Có giá trị đến
1 Công nghệ kỹ thuật môi trường Tháng 1/2022 Đạt 8 tiêu chí(6 tiêu chí đạt mức 4 (Adequate as Expected),2 tiêu chí đạt mức 5 (Better Than Adequate) Đạt chuẩn 14/02/2022 13/02/2027