Hội đồng trường Trường Kỹ Thuật và Công nghệ Văn Lang

Hội đồng trường Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang được thành lập theo Quyết định số 147/QĐ/VL-HĐT, ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chủ Tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang.

Thành viên Hội đồng Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang:


PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu
Thành viên Hội đồng trường
Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang
TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
Thành viên Hội đồng trường
Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang
TS. Võ Văn Tuấn
Thành viên Hội đồng trường
Phó hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Văn Lang
ThS. Hoàng Sơn Điền
Thành viên Hội đồng trường
Giám đốc điều hành Trường Đại học Văn Lang

ThS. Trần Thị Thanh Thủy
Thành viên Hội đồng trường
Thường trực Hội đồng quản trị Trường Đại học Văn Lang
PGS.TS Lê Thị Kim Oanh
Thành viên Hội đồng trường
Trưởng Khoa Môi trường Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang
TS. Lê Hùng Tiến
Thành viên Hội đồng trường
Trưởng Khoa Kỹ thuật Cơ - Điện và Máy tính
Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang
TS. Võ Văn Lạc
Thành viên Hội đồng trường
Trưởng Khoa Công nghệ Sáng tạo
Trường Kỹ thuật và Công nghệ Văn Lang