1. Phòng Hành chánh – Nhân sự
Trưởng phòng:
Văn phòng: Phòng 6.01, tầng 6, tòa nhà G, Cơ sở chính
Điện thoại: 028.71008899 - Ext: 4590
Email: p.hanhchinh@vlu.edu.vn 

2. Phòng Đào tạo
Trưởng phòng:
Văn phòng: Phòng 6.01, tầng 6, tòa nhà G, Cơ sở chính
Điện thoại: 028.71098255 - Ext: 4550
Email: p.daotao.vlset@vlu.edu.vn

3. Phòng Đảm bảo chất lượng
Trưởng phòng:
Văn phòng: Phòng 6.01, tầng 6, tòa nhà G, Cơ sở chính
Điện thoại: 028.71098258 - Ext: 4580
Email: p.dbcl.vlset@vlu.edu.vn

4. Phòng Nghiên cứu khoa học, Hợp tác và phát triển
Trưởng phòng:
Văn phòng: Phòng 6.01, tầng 6, tòa nhà G, Cơ sở chính
Điện thoại: 028.71098256 - Ext: 4560
Email: p.nckh@vlu.edu.vn 

5. Phòng Công tác Học viên - Sinh viên
Trưởng phòng:
Văn phòng: Phòng 6.01, tầng 6, tòa nhà G, Cơ sở chính
Điện thoại: 028.71098257 - Ext: 4570
Email: p.ctsv@vlu.edu.vn