MỤC TIÊU (Dài hạn)

 “Là trường khoa học ứng dụng TOP 100 thế giới; có những phát kiến góp phần thay đổi thế giới, phục vụ tích cực cho sự phát triển của Việt Nam và nhân loại”.


MỤC TIÊU (Trung hạn)

1. Xây dựng thành công đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

2. Quốc tế hóa hoạt động giáo dục, khoa học-công nghệ; quản trị công tác đào tạo, xây dựng thói quen làm việc có hệ thống trong các lĩnh vực; bảo đảm công tác kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tất cả đầu ra của Trường.

3. Hoàn thiện và phát triển hệ thống cơ sở vật chất. Bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời để thực hiện các mục tiêu 5 năm và hằng năm về giáo dục, khoa học-công nghệ và quốc tế hóa.

4. Tăng cường sự nhận dạng và hợp tác sâu rộng các khía cạnh giáo dục, khoa học công nghệ của VLSET trong nước và quốc tế.

5. Mở rộng hợp tác với các trường đại học TOP 1000 trên thế giới nhằm nâng cao uy tín của VLSET, tạo nhiều cơ hội để học tập kinh nghiệm quản lý hiện đại, tiếp cận với nền học thuật tiên tiến của các nước và nhận chuyển giao phương thức đào tạo nước ngoài; nhanh chóng nâng chất lượng đào tạo một số ngành lên chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Trường được kiểm định, và công nhận bởi các Tổ chức quốc tế.