TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
"Vì sự nghiệp phát triển con người toàn diện và liên tục sáng tạo"


SỨ MẠNG
"Liên tục sáng tạo, làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới vì sự phát triển bền vững của nhân loại"


SLOGAN
"Từ nơi đây, thế giới chúng ta sẽ thay đổi"


ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG
"Giảng viên, nhân viên: Sáng tạo; Hiệu quả; Công bằng; và Kỷ luật.
Sinh viên, học viên: Chuyên nghiệp; Sáng tạo; Phụng sự và Phát triển hài hòa cùng cộng đồng"