Giáo dục

Đào tạo đại học

Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

Chương trình đào tạo CNTT (uy tín trong 25 năm qua) luôn được chú trọng công tác thực hành thông qua liên kết với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, có phương án đào tạo trên giảng đường kết hợp với thực hành trong các phòng Lab, các doanh nghiệp, trên môi trường mạng. Nhờ vậy sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết để làm việc trong thực tế và nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Có 4 chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Dữ liệu, Tin học Quản trị, An ninh mạng. Đồ án tốt nghiệp chính là nhu cầu thực tại cuả Doanh nghiệp mà SV đã lựa chọn.


Đào tạo sau đại học

đang cập nhật ...


Đào tạo đặc biệt/ liên kết quốc tế 

Công nghệ thông tin  (xem chi tiết)

Chương trình Đào tạo Đặc biệt ngành Công nghệ Thông tin được phát triển từ Chương trình Tiêu chuẩn với chất lượng đào tạo đã được khẳng định trong nhiều năm qua, và kết hợp với các điểm đặc trưng:

  • Chú trọng thực hành : Sinh viên CTĐT Đặc biệt ngành Công nghệ Thông tin được học song song lý thuyết và thực hành tại phòng Lab (không quá 30 sinh viên).
  • Tiếp cận doanh nghiệp sớm : Từ năm 3, sinh viên CTĐTĐB ngành Công nghệ Thông tin được đưa đến các doanh nghiệp thực tập và được doanh nghiệp đào tạo chuyên ngành.
  • Định hướng chuyên sâu: Năm 4, Khoa sẽ cung cấp các doanh nghiệp đã thỏa thuận hợp tác, sinh viên CTĐT Đặc biệt ngành Công nghệ Thông tin sẽ được tự do lựa chọn doanh nghiệp ở lĩnh vực chuyên môn mà sinh viên mong muốn làm việc sau này.

Có 4 chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Dữ liệu, Tin học Quản trị, An ninh mạng. Đồ án tốt nghiệp chính là nhu cầu thực tại cuả Doanh nghiệp mà SV đã lựa chọn.

Kiểm định

đang cập nhật ....