Bảo hộ lao động

1. MÔ TẢ CHUNG

Ngành Bảo hộ lao động (Chuyên ngành An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp) là ngành học cung cấp các kiến thức chuyên ngành trong việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại về an toàn, sức khỏe tại nơi làm việc; xây dựng các hệ thống quản lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp góp phần phòng ngừa tài nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. Ngành Bảo hộ lao động đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety).

2. GIỚI THIỆU NGÀNH

Chương trình đào tạo ngành Bảo hộ lao động (BHLĐ) đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư BHLĐ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tham gia tư vấn; xây dựng, đánh giá, và cải tiến hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe nghề nghiệp góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo ngành Bảo hộ lao động còn đào tạo sinh viên trở thành người có ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và với xã hội; có tinh thần tự học, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp trong các tổ chức.

 3. CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức

 • Vận dụng đồng bộ khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến An toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) và quản lý công nghiệp tại các doanh nghiệp.
 • Đánh giá, đề xuất, lựa chọn các giải pháp tối ưu trong hoạt động quản lý công tác HSE, quản lý công nghiệp tại doanh nghiệp.

Kỹ năng

 • Tin học: MOS ≥ 750
 • Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc tương đương

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Thể hiện khả năng nâng cao sức khỏe bản thân và đảm bảo an toàn môi trường cộng đồng, có nhu cầu và sẵn sàng tham gia học tập suốt đời, tích cực đổi mới bản thân và đam mê sáng tạo.
 • Phát triển phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
 • tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

4. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư OHS có năng lực tư vấn, tham mưu và triển khai cho doanh nghiệp các giải pháp về kỹ thuật, quản lý và huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp. Kỹ sư OHS có cơ hội làm việc trong tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, không phân biệt loại hình sản xuất kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp ngành BHLĐ có thể đảm nhận các vị trí:

 • Kỹ sư Bảo hộ lao động
 • Giám sát An toàn công trường
 • Trưởng phòng/Giám đốc An toàn, Sức khỏe, và Môi trường (HSE)
 • Tư vấn hệ thống An toàn, Sức khỏe, và Môi trường
 • Quản lý công tác HSE trong cơ quan quản lý nhà nước